Page content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marion van Zijl

Artikel 1 Definitie

1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Marion van Zijl van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Marion van Zijl behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

2.1. Alles wat in het contact tussen Marion van Zijl en cliënt, deelnemer, opdrachtgever besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt, deelnemer, opdrachtgever heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

2.2. De sessies (kunnen) worden opgenomen door Marion van Zijl en blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden. Tenzij juridisch noodzakelijk.

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt, deelnemer, opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van tevoren, schriftelijk, te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal het volledige consult bedrag worden doorberekend. Het afmelden van, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, overeengekomen opdracht, van het gehele traject, workshop door cliënt, deelnemer, opdrachtgever dient uiterlijk 2 weken van tevoren, schriftelijk, te geschieden. Indien binnen de gestelde 2 weken van tevoren wordt afgezegd, kan het volledige traject, workshop bedrag worden berekend. Tenzij anders overeengekomen.

3.2. Wanneer de cliënt, deelnemer, opdrachtgever de aanmelding van het traject, de workshop later dan drie weken doch niet minder dan twee weken voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk, mondeling of digitaal terugtrekt, dan zal de cliënt, deelnemer, opdrachtgever aan Marion van Zijl een bedrag van € 50,00 wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

3.3. Wanneer de cliënt, deelnemer, opdrachtgever de aanmelding voor het traject, de workshop schriftelijk, mondeling of digitaal terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van het traject, de workshop, dan zal de cliënt, deelnemer, opdrachtgever aan Marion van Zijl het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,00 administratie- en annuleringskosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien Marion van Zijl akkoord gaat met de uitzondering, zullen reeds overgemaakte betalingen, minus € 50,00 aan administratie- en annuleringskosten worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de cliënt, deelnemer, opdrachtgever het traject, de workshop wil afbreken nadat deze inmiddels is begonnen, dan is de cliënt, deelnemer, opdrachtgever het volledige traject-, workshop bedrag aan Marion van Zijl verschuldigd.

3.4. Marion van Zijl behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals aangegeven op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de cliënt, deelnemer, opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4.2. De betaling van het consult of traject dient, vóór het begin van de betreffende sessie(s), via overschrijving op bankrekening van Marion van Zijl, plaats te vinden. Een factuur zal, voor aanvang van het eerste consult, via mail worden verstuurd.

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij praktijk Marion van Zijl.

5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, kunnen ook plaatsvinden ten kantore van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.80 per kilometer in rekening gebracht.

5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.

5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1 Mocht de factuur niet voldaan zijn vóór aanvang van de eerste sessie, het traject, behoud Marion van Zijl het recht om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

6.2. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt, deelnemer, opdrachtgever een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.3. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 50,00 administratiekosten en eventuele annuleringskosten.

6.4. Indien ook hier niet op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt, deelnemer, opdrachtgever in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand en dergelijken. Daarnaast is de cliënt, deelnemer, opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt, deelnemer, opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.5. Marion van Zijl is gerechtigd om de cliënt, deelnemer, opdrachtgever zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Marion van Zijl zal de door haar te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Marion van Zijl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt, deelnemer, opdrachtgever welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt, deelnemer, opdrachtgever aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening(en), dan wel problemen in en om zakelijke dan wel privésfeer/relatie(s).

7.3. Marion van Zijl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die een cliënt, deelnemer, opdrachtgever zelfstandig neemt tijdens of na het traject, de workshop.

7.4. Marion van Zijl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade op welk vlak dan ook.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Marion van Zijl en cliënt, deelnemer, opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de geschillencommissie. Mocht dit niet toereikend zijn dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.